Kurzy

Potápačská škola OK DIVERS Spišská Nová Ves zabezpečuje za účasti svojich vysoko kvalifikovaných inštruktorov potápačský výcvik pre širokú verejnosť v medzinárodnom výcvikovom systéme CMAS ako aj kurzy technického potápania. Vedomosti a schopnosti uchádzača o potápačské kvalifikačné stupne sú hodnotené formou záverečných skúšok, pričom však musia byť splnené všetky požiadavky na príslušný kvalifikačný stupeň podľa Výcvikových smerníc ZPS. Záujemci o výcvik, ktorí sú mladší ako 18 rokov, musia predložiť písomný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov.

CMAS P* - základný kurz potápania

Potápač spôsobilý bezpečne a správne používať úplnú výstroj potápača so vzduchovým dýchacím prístrojom v chránenom vodnom prostredí (rozumie sa tým vodný priestor s malou hĺbkou, v ktorom je možno neustále dohliadať na cvičenca a v prípade nebezpečenstva okamžite zasiahnuť, napr. bazén), schopný získať ďalšie skúsenosti pri potápaní vo voľnej vode v doprovode skúseného potápača (potápač s minimálnou kvalifikáciou CMAS P** pre hĺbky do 10 metrov a potápač s kvalifikáciou CMAS P*** alebo inštruktor pre hĺbky väčšie).

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 14 rokov
- schopnosť preplávať na hladine 200 metrov ľubovoľným štýlom
- vlastné ABC (potápačská maska, dýchacia trubica, plutvy)
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- 10 teoretických hodín
- 7 bazénových hodín
- 5 ponorov vo voľnej vode

Miesto kurzu

- teoretické hodiny prebiehajú v priestoroch potápačskej školy na Kožuchovej ulici č. 8, 052 01

  Spišská Nová Ves
- bazénové hodiny na plavárni v Spišskej Novej Vsi
- ponory vo voľnej vode na Dedinkách

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- celoročne

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407 alebo +421/903/967284
- na e-mailovej adrese 
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent kurzu získa základné vedomosti o vzájomnom vzťahu objemu a tlaku a jeho účinkov na organizmus a výstroj, o anatómii a fyziológii človeka a jeho ovplyvnení pohybom pod vodou, o účele, funkcii a vlastnostiach výstroje potápača, o pravidlách bezpečného potápania, o plánovaní ponorov pre hĺbku do 10 metrov , o spôsobe riešenia krízových situácií a spôsoboch záchrany, o potápaní bez nutnosti použitia stupňovitej dekompresie. Absolvent kurzu bude schopný skompletizovať, použiť a ošetriť výstroj potápača (použitú na kurze), vyvážiť sa vo vode, vyrovnávať v priebehu ponoru tlak v telesných dutinách, bezpečne vstúpiť do vody a vystúpiť z vody, bezpečne a efektívne sa pohybovať pod vodou aj na hladine, vyriešiť vzniknutú krízovú situáciu a zachrániť seba aj partnera, zúčastniť sa ponoru ako disciplinovaný člen potápačskej skupiny.

CMAS P** - pokročilý kurz potápania

Potápač, ktorý už získal určité skúsenosti s potápaním vo voľnej vode a môže sa zúčastniť ponorov do hĺbok cez 10 metrov s potápačom o najmenej rovnakej kvalifikácie, ktorý tiež môže sprevádzať potápačov s nižším kvalifikačným stupňom pri ponoroch do 10 metrov.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 15 rokov
- kvalifikácia CMAS P* alebo jej uznaný ekvivalent
- od získania kvalifikačného stupňa CMAS P* uskutočnených najmenej 20 ďalších ponorov s

dýchacím prístrojom vo voľnej vode za rôznych podmienok, z toho najmenej 10 do hĺbok medzi 10

a 30 metrov
- vlastná potápačská výstroj
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- 10 teoretické hodiny
- 2 ponory vo voľnej vode

Miesto kurzu

- teoretické hodiny prebiehajú v priestoroch potápačskej školy na Kožuchovej ulici č. 8, 052 01

  Spišská Nová Ves
- ponory vo voľnej vode v atraktívnej lokalite - Morské oko,  Tornaľa

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- podľa záujmu

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407 alebo +421/903/967284
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk


Absolvent kurzu získa základné vedomosti o zásadách bezpečného potápania do hĺbok od 10 do 30 metrov (stredná hĺbka), o výbere vhodného miesta k potápaniu, o princípoch plánovania ponorov, o správnom používaní dekompresných tabuliek, o ďalších aplikáciách fyzikálnych zákonov na potápanie do stredných hĺbok, o výpočtoch súvisiacich so spotrebou vzduchu, o fyziológii potápania, o príčinách, prejavoch a účinkoch chorôb a úrazov spojených s potápaním, o používanej potápačskej technike a o princípoch ich konštrukcie, o zásadách záchrany topiacich sa, o metódach resuscitácie (KPR). Ďalej bude schopný správne používať kompletnú potápačskú výstroj v stredných hĺbkach za rôznych podmienok, vyriešiť vzniknutú krízovú situácie v strednej hĺbke a zachrániť seba aj partnera, správne používať dekompresné tabuľky pre jednoduché i opakované ponory a vysokohorské potápanie, správne používať kompenzátor vztlaku.

CMAS P*** - vyšší kurz potápania

Plne vycvičený, skúsený a zodpovedný potápač, schopný viesť pri potápaní vo voľnej vode iných potápačov všetkých kvalifikačných stupňov.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 18 rokov
- kvalifikácia CMAS P** alebo jej uznaný ekvivalent
- od získania kvalifikačného stupňa CMAS P** uskutočnených najmenej 40 ďalších ponorov s dýchacím prístrojom vo voľnej vode za rôznych podmienok, z toho najmenej 20 do hĺbok väčších ako 30 metrov
- absolvovaný doplnkový kurz Obsluhy prenosných vysokotlakových kompresorov
- absolvovaný doplnkový kurz Orientácie pod vodou
- absolvovaný doplnkový kurz Vyhľadávania a vyzdvihovania
- absolvovaný doplnkový kurz Nočného potápania
- absolvovaný doplnkový kurz Záchrany pri potápaní
- absolvovaný doplnkový kurz Ovládania malého plavidla na mori
- vlastná potápačská výstroj
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- 16 teoretických hodín a skúšky

Miesto kurzu

- teoretické hodiny a ponory vo voľnej vody prebiehajú podľa určenia Výcvikovej komisie ZPS

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- podľa určenia Výcvikovej komisie ZPS

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407 alebo +421/903/967284
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent kurzu získa dôkladné vedomosti o všetkom, čo je vyžadované pre nižšie kvalifikačné stupne, a to aj pre potápanie do hĺbok cez 30 metrov a tiež o výbere miesta pre potápanie skupiny podľa mapy, prílivových tabuliek, poveternostných podmienok, flóry, fauny, o posudzovaní a výbere potápačov pre vytvorenie dvojíc, o správnom používaní dekompresných tabuliek, o právnej zodpovednosti potápačov. Ďalej bude schopný riadne naplánovať ponor skupiny potápačov z brehu i z člna, vyriešiť vzniknutú krízovú situáciu, zachrániť seba i partnera a postarať sa o liečbu, správne používať úplnú výstroj vo všetkých hĺbkach.

CMAS I* - základný inštruktorský kurz

Potápač s tromi hviezdami, ktorý má základné znalosti metodiky výučby potápania a je oprávnený viesť kurz na kvalifikačný stupeň Potápač so základným výstrojom (ABC Diver), Potápač Junior, Úvod do potápania s dýchacím prístrojom atď., a tiež jednotlivé lekcie kurzu na potápačské kvalifikačné stupne.

Vstupné požiadavky

- kvalifikácia CMAS P***
- absolvovaný doplnkový kurz Potápania pod ľadom
- vlastná potápačská výstroj
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- 16 teoretických hodín a skúšky

Miesto kurzu

- teoretické hodiny a ponory vo voľnej vody prebiehajú podľa určenia Výcvikovej komisie ZPS

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- podľa určenia Výcvikovej komisie ZPS

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent kurzu získa základné vedomosti o zásadách vyučovania, o metódach výučby potápania, o pomôckach používaných pri výučbe, o potápačskej teórii a dobré znalosti kurzu Potápač so základným výstrojom (ABC Diver) a CMAS P*. Ďalej bude schopný viest skupinu cvičencov v chránenom vodnom prostredí (rozumie sa tým vodný priestor s malou hĺbkou, v ktorom je možno neustále dohliadať na cvičenca a v prípade nebezpečenstva okamžite zasiahnuť, napr. bazén) a v plytkých otvorených vodách, vyučovať skupinu cvičencov v kurze CMAS P* v učebni, v chránenom vodnom priestore i na otvorenej vode, nadviazať a udržať dobrý kontakt s cvičencami.

CMAS I** - pokročilý inštruktorský kurz

Skúsený inštruktor, ktorý má vedomosti, schopnosti a skúsenosti potrebné k vyučovaniu na všetky potápačské kvalifikačné stupne, v chránenom vodnom prostredí (rozumie sa tým vodný priestor s malou hĺbkou, v ktorom je možno neustále dohliadať na cvičenca a v prípade nebezpečenstva okamžite zasiahnuť, napr. bazén) i vo voľnej vode a je oprávnený pomáhať pri výcviku na kvalifikačný stupeň CMAS I*.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 19 rokov
- kvalifikácia CMAS I*
- od získania kvalifikačného stupňa CMAS I* musí získať ďalšie inštruktorské skúsenosti
- vlastná potápačská výstroj
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- 16 teoretických hodín a skúšky

Miesto kurzu

- teoretické hodiny a ponory vo voľnej vody prebiehajú podľa určenia Výcvikovej komisie ZPS

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- podľa určenia Výcvikovej komisie ZPS

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent kurzu získa základné vedomosti o zásadách vyučovania, o metódach výučby potápania, o pomôckach používaných pri výučbe, o potápačskej teórii. Tiež bude schopný viesť skupinu cvičencov kurzu CMAS P*, CMAS P**, CMAS P*** v učebni, v chránenom vodnom prostredí (rozumie sa tým vodný priestor s malou hĺbkou, v ktorom je možno neustále dohliadať na cvičenca a v prípade nebezpečenstva okamžite zasiahnuť, napr. bazén) i vo voľnej vode a účinne komunikovať s cvičencami.

CMAS I*** - vyšší inštruktorský kurz

Veľmi skúsený inštruktor, ktorý je oprávnený viesť výcvik na všetky potápačské a inštruktorské kvalifikačné stupne a prevziať zodpovednosť za vedenie potápačskej školy, potápačského centra, doplnkových kurzov a iných výcvikových akcií.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 20 rokov
- kvalifikácia CMAS I**
- od získania kvalifikačného stupňa CMAS I** musí získať ďalšie inštruktorské skúsenosti
- vlastná potápačská výstroj
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- skúšky

Miesto kurzu

- teoretické hodiny a ponory vo voľnej vody prebiehajú podľa určenia Výcvikovej komisie ZPS

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- podľa určenia Výcvikovej komisie ZPS

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Predpokladá sa, že kvalifikácie CMAS I*** sa nedosahuje absolvovaním nejakého kurzu s pevným obsahom, ale v dôsledku skúseností získaných za ďalšie obdobie a rôznych podmienok. Uchádzač o kvalifikačný stupeň CMAS I*** musí mať vynikajúce znalosti vo všetkých problémoch spojených s výučbou vo všetkých potápačských a inštruktorských kurzoch a musí byť schopný v nich vyučovať. Musí byť tiež schopný využívať svoje znalosti a pedagogické schopnosti pri výklade, či objasňovaní súvisiacich problémov, ktoré nie sú súčasťou štandardných kurzov. Okrem hlbokých vedomostí o potápaní musí pri skúškach preukázať schopnosti viesť a riadiť skupinu cvičencov pri ponore vo voľnej vode, preukázať schopnosti inštruovať skupinu cvičencov vo vybraných potápačských technikách v pobrežných vodách a na otvorenej vode do hĺbok od 10 do 30 metrov (stredná hĺbka) pre všetky kvalifikačné stupne výcviku, zrozumiteľne objasňovať potápačskú problematiku ako cvičencom, tak i iným poslucháčom, vypracovať výcvikový plán vyhovujúcich zadaným podmienkam.

JUNIOR DIVER - BRONZE  - potápač junior bronz

Potápač vo veku od 8 do 13 rokov, ktorý je schopný potápať sa v sprievode inštruktora v chránenom alebo prírodnom vodnom prostredí do hĺbky 5 metrov.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 8 rokov, zavŕšený pred začiatkom kurzu
- preplávanie minimálne 25 m vzdialenosti na hladine ľubovoľným štýlom bez výstroje
- potvrdenie o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchovým prístrojom od špecializovaného lekára oboznámeného s problematikou detí, nie staršia ako 2 týždne

Obsah kurzu

- 10 bazénových hodín

Miesto kurzu

- bazénové hodiny prebiehajú na plavárni v Spišskej Novej Vsi

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- každá sobota od 8:00 hod do 10:00 hod

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent získa v priebehu kurzu vedomosti na úrovni zodpovedajúcej svojmu veku, schopnostiam a telesným dispozíciám v týchto oblastiach: umelé a prírodné vodné prostredie a život v ňom, zanáranie a vynáranie sa a pohyb vo vode s ABC, základné fyzikálne princípy pre vodné prostredie, potápačská výstroj a príprava výstroje na potápanie, oblečenie a vyzlečenie si výstroje, signalizácia na hladine a pod vodou, dýchanie, pohyb s prístrojom pod vodou, vyvažovanie sa a bezpečnostné pravidlá.

JUNIOR DIVER - GOLD - potápač junior zlato

Potápač vo veku od 10 do 13 rokov, ktorý je schopný potápať sa s úplnou potápačským výstrojom v sprievode inštruktora v chránenom alebo prírodnom vodnom prostredí do hĺbky 5 alebo 10 metrov.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 10 rokov, zavŕšený pred začiatkom kurzu
- absolvovanie kurzu Potápač Junior - Striebro
- preplávanie minimálne 25 m vzdialenosti na hladine ľubovoľným štýlom bez výstroje
- potvrdenie o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchovým prístrojom od špecializovaného lekára oboznámeného s problematikou detí, nie staršia ako 2 týždne

Obsah kurzu

- 9 teoretických hodín
- 8 bazénových hodín
- 1 ponor na otvorenej vode

Miesto kurzu

- teoretické hodiny prebiehajú v priestoroch potápačskej školy na Kožuchovej ulici č. 8, 052 01

  Spišská Nová Ves
- bazénové hodiny na plavárni v Spišskej Novej Vsi
- ponory vo voľnej vode na Dedinkách

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- každá sobota od 08:00 hod do 10:00 hod

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent získa v priebehu kurzu vedomosti na úrovni zodpovedajúcej svojmu veku, telesným a psychickým schopnostiam v týchto oblastiach: umelé a prírodné vodné prostredie a život v ňom, zanáranie a vynáranie sa a pohyb vo vode s ABC, základné fyzikálne princípy pre vodné prostredie, základná anatómia a nebezpečia nehody, potápačská výstroj a príprava výstroje na potápanie, oblečenie a vyzlečenie si výstroje, signalizácia na hladine, pod vodou a označenie miesta potápania, pohyb s prístrojom pod vodou, vyvažovanie sa a bezpečnostné pravidlá pre potápanie sa v skupine, na člne a na lodi.

DAN OXYGEN PROVIDER - kurz prvej pomoci s kyslíkom

Kurz DAN Oxygen Provider - prvá pomoc kyslíkom pri potápačských nehodách je medzinárodne uznávaný kurz, ktorého absolvent je na dobu dvoch rokov oprávnený organizáciou DAN k používaniu kyslíkového kufríka DAN-Oxygen-Unit na potápačskej báze kdekoľvek na svete. Kyslík je považovaný (hlavne v zahraničí) za liečivo a nechať si naplniť fľašu kyslíkom vyžaduje vlastnenie oprávnenia. ID karta DAN Oxygen Provider je práve takéto oprávnenie.

Kurz trvá jeden deň a jeho obsahom je naučiť sa štandardom prvej pomoci pomocou kyslíka potápačovi po nehode, pomocou DAN-Oxygen-Unit, ktorý je na kurze k dispozícii.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 18 rokov

Obsah kurzu

- Organizácia DAN (Divers Alert Network) - Informačná sieť záchrany potápačov
- Anatómia a funkcie dýchacieho a srdcovo-cievneho systému
- Príznaky a symptómy potápačských nehôd
- Terapeutické pôsobenie kyslíka pri potápačských nehodách
- Technická výbava pre kyslíkovú pomoc
- Praktické použitie DAN-Oxygen-Unit a všetkých jej komponentov prostredníctvom nehodových scenárov
- Odporúčania pre DAN Oxygen Provider-ov
- Management záchrany potápača a neurokontrola
- Písomný Záverečný test
- Záver a vyhodnotenie kurzu účastníkmi

Miesto kurzu

-

Cena kurzu

-
- V poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu kurzu a materiály DAN (čierna (náplecná) nylonová taška s emblémom 
DAN, originál príručky DAN Oxygen Provider (nemčina alebo angličtina) s úplným slovenským prekladom, plastovú ID-C kartu DAN Oxygen Provider dostane absolvent po skončení kurzu priamo z centrály DAN Europe, nástenný certifikát DAN Oxygen Provider, nálepky DAN: Neurocheck a Accident Management, registračné materiály)
- Pre absolventov kurzu DAN Oxygen Provider nie je povinnosť stať sa členom organizácie DAN (minimálny ročný členský príspevok 65,- Euro)

Termín kurzu

- podľa záujmu

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk


ŠPECIÁLNE KURZY :

Obsluha prenosných vysokotlakých kompresorov

Potápač vybavený základnými vedomosťami o obsluhe vysokotlakových kompresorov a o manipulácii s tlakovými nádobami.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 18 rokov

Obsah kurzu

- 6 teoretických hodín
- 2 praktické hodiny

Miesto kurzu

- teoretické hodiny prebiehajú v priestoroch potápačskej školy na Kožuchovej ulici č. 8, 052 01

  Spišská Nová Ves
- praktické hodiny v kompresorovej miestnosti potápačskej školy

Cena kurzu

-

Termín kurzu

-

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent kurzu získa vedomosti o obsluhe a údržbe prenosných vysokotlakých kompresorov a o manipulácii s tlakovými nádobami. Získa prehľad o rozdelení a o typoch kompresorov, oboznámi sa s fyzikou pre potápačov, s fyzikálnymi princípmi práce kompresora, spozná hnacie jednotky kompresora, potápačské prístroje, vysokotlaké nádoby, ich konštrukciu, výrobu a označovanie, osvojí si bezpečnostné smernice pre manipuláciu s tlakovými nádobami, získa praktické zručnosti s plnením tlakových nádob, s prepúšťaním, s poruchami a údržbou. Oboznámi sa tiež s Vyhláškou č. 74/96 Z.z. ÚBP SR a prvou pomocou pri úrazoch elektrickým prúdom.         

Orientácia pod vodou

Potápač schopný orientácie pod vodou pri potápaní pomocou kompasu, prirodzených javov a pomôcok.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 14 rokov
- kvalifikácia CMAS P* alebo jej uznaný ekvivalent
- vlastná potápačská výstroj vrátane kompasu pre používanie pod vodou
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- 4 teoretické hodiny
- 4 hodiny na otvorenej vode

Miesto kurzu

- teoretické hodiny prebiehajú v priestoroch potápačskej školy na Kožuchovej ulici č. 8, 052 01

  Spišská Nová Ves
- ponory vo voľnej vode na Dedinkách

Cena kurzu

-

Termín kurzu

-

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent získa v priebehu kurzu vedomosti o bezkompasovej a kompasovej orientácii pod vodou, o druhoch typoch a konštrukciách kompasov, o používaní, držaní a pohybe s kompasom, o odhadoch uplávanej vzdialenosti, o námeroch, obratoch a spätných kurzoch a o plánovaní zostupov.

Vyhľadávanie a vyzdvihovanie

Potápač vybavený základnými vedomosťami o spôsoboch vyhľadávania a vyzdvihovania predmetov pod vodou pomocou technických prostriedkov.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 16 rokov
- kvalifikácia CMAS P* alebo jej uznaný ekvivalent
- potvrdenie o absolvovaní minimálne 15 zostupov od získania kvalifikácie CMAS P*
- vlastná potápačská výstroj
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- 4 teoretické hodiny
- 4 hodiny na otvorenej vode

Miesto kurzu

- teoretické hodiny prebiehajú v priestoroch potápačskej školy na Kožuchovej ulici č. 8, 052 01

  Spišská Nová Ves
- ponory vo voľnej vode na Dedinkách

Cena kurzu

-

Termín kurzu

-

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent kurzu je spôsobilý vyhľadávania bez a s pomocou technických prostriedkov, plánovania vyhľadávania a zamerania, pozná spojenia, dorozumievania a signály, ovláda pomocné označenia, bóje a pomôcky, vyzdvihovanie, označenie, pripevnenie a uzlovanie, obsluhu zdvíhacích vakov, transport na hladinu a breh.

Nočné potápanie

Potápač vybavený základnými vedomosťami pre bezpečné potápanie za súmraku, v noci a zlých podmienok viditeľnosti.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 16 rokov
- kvalifikácia CMAS P* alebo jej uznaný ekvivalent
- potvrdenie o absolvovaní minimálne 10 zostupov od získania kvalifikácie CMAS P*
- vlastná potápačská výstroj vrátane lampy a rezervného potápačského svietidla
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- 4 teoretické hodiny
- 4 hodiny na otvorenej vode

Miesto kurzu

- teoretické hodiny prebiehajú v priestoroch potápačskej školy na Kožuchovej ulici č. 8, 052 01

  Spišská Nová Ves
- ponory vo voľnej vode na Dedinkách

Cena kurzu

-

Termín kurzu

-

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent kurzu je oboznámený s výcvikovými a bezpečnostnými smernicami, so signálmi a signalizáciou, potápačským výstrojom a svetelnými zdrojmi, si záchranou, KPR a psychológiou pri potápaní. Je tiež schopný riešiť kritické situácie, plánovať a zaisťovať postupy.

Vedenie malého plavidla na mori

Potápač vybavený základnými vedomosťami o podmienkach plavby malého plavidla na mori, navigácii pomocou jednoduchých navigačných pomôcok, medzinárodných pravidlách pre zabránenie zrážky plavidiel na mori, meteorológii a morských prúdoch.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 17 rokov

Obsah kurzu

- 14 teoretických hodín
- minimálne 2 hodiny na otvorenej vode

Miesto kurzu

- teoretické hodiny prebiehajú v priestoroch potápačskej školy na Kožuchovej ulici č. 8, 052 01

  Spišská Nová Ves
- na voľnej vode na Dedinkách

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- podľa záujmu

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent kurzu je získa vedomosti v nasledujúcich: plavebná náuka, teória plavby, vlastnosti plavidiel, konštrukcia a stabilita, prevádzka údržba, opravy plavidiel a ich príslušenstva, definície a názvoslovie plavidiel, pohon plavidla, palivová sústava, kormidlo, elektroinštalácia, kotva, záchranné prostriedky a transport, predpísané vybavenie plavidiel, uloženie a údržba, zabezpečenie bezpečnej plavby, posádka, doklady, colné odbavenie, technický stav, záchranné prostriedky, pitná voda, uloženie výstroje, plavebná prax, kotvenie, vyväzovanie, plavba, manévrovanie s motorovým plavidlom a vlečenie plavidla, riešenie mimoriadnych situácií, signalizácia, povinnosti, zvyklosti a etika, plavebná dráha a bezpečná rýchlosť, nebezpečenstvo zrážky a činnosť pre zabránenie zrážky, povinnosti lodí, plachetníc, veslíc, rybárskych lodí, predbiehanie, križovanie, uvoľňovanie dráhy, plavebná dráha, značenie, neovládateľné plavidlá, kotvenie, svetlá a znaky na lodiach, ich použitie a význam, plavba lodí za akýchkoľvek podmienok viditeľnosti, zvukové a svetelné signály, manévrovanie, výstraha, núdza, terestrická navigácia, zemepisné a námorné mapy, projekcia, súradnicový systém zeme, definície pojmy, značky, merania na mapách a jednotky, námorné kompasy a udávania smerov, smery plavby, definícia a pojmy, stanovenie polohy lode, prostriedky a spôsoby, navigačné znaky a svetlá, základy meteorológie a oceánografie, teplota a vlhkosť vzduchu, barometrický tlak, oblačnosť, vietor, hmla, zrážky, predpovede počasia, synoptická mapa, fronty, vzdušné prúdy, oceány a moria, dno mora a pobrežie, morská voda, pohyb morskej vody, vlnenie, prúdy a slapové javy.

Záchrana pri potápaní

Potápač vybavený teoretickými vedomosťami a praktickými poznatkami o záchranných technikách, prvej pomoci, resuscitácii, správaní sa v tiesni a riešení núdzových situácií.

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 15 rokov
- kvalifikácia CMAS P** alebo jej uznaný ekvivalent
- vlastná potápačská výstroj
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- 8 teoretických hodín
- 8 hodín na otvorenej vode

Miesto kurzu

- teoretické hodiny prebiehajú v priestoroch potápačskej školy na Kožuchovej ulici č. 8, 052 01

  Spišská Nová Ves
- na voľnej vode na Dedinkách

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- podľa záujmu

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk

Absolvent kurzu je oboznámený s výcvikovými a bezpečnostnými smernicami, vie kategorizovať potápačské nehody a choroby, vie plánovať zostupy, pozná potápačské signály, je mu známa potápačská výstroj a technika a jej vplyv na bezpečnosť potápania, prevencia vzniku krízových situácií, nehôd a riadenie skupiny potápačov pri ich zvládnutí, tiež sebazáchrana a záchrana partnera pod vodou a na hladine, ako aj dopomoc unavenému plavcovi, záchrana topiaceho sa, oslobodzovacie hmaty a manévre.

Potápanie pod ľadom

Potápač oboznámený so všetkými oblasťami potápačskej teórie s ohľadom na potápanie za nízkych teplôt (pod bodom mrazu).

Vstupné požiadavky

- minimálny vek 16 rokov
- kvalifikácia CMAS P** alebo jej uznaný ekvivalent
- absolvovaný kurz Orientácia pod vodou
- vlastná potápačská výstroj
- potvrdenie lekára o spôsobilosti zdravotného stavu pre potápanie so vzduchový prístrojom

Obsah kurzu

- 6 teoretických hodín
- 1 hodina na otvorenej vode

Miesto kurzu

- teoretické hodiny prebiehajú v priestoroch potápačskej školy na Kožuchovej ulici č. 8, 052 01

  Spišská Nová Ves
- na voľnej vode na Dedinkách – v prípade zamrznutia

Cena kurzu

-

Termín kurzu

- podľa záujmu

Prihláška na kurz

- telefonicky na čísle +421/903/711407
- na e-mailovej adrese  
technical_diving@okpfaff.sk


Absolvent kurzu je oboznámený s výcvikovými a bezpečnostnými smernicami, jeho prvoradým princípom sú bezpečnosť potápania pod ľadom, je oboznámený s fyzikou a fyziológiou, potápačským výstrojom a technikou, pozná možnosti nehôd a ochorení.

Údaje máp
Údaje máp ©2017 Google
Údaje mápÚdaje máp ©2017 Google
Údaje máp ©2017 Google
Mapa
Satelitné

Kontaktujte nás

OK DIVERS

Spišská Nová Ves
Ing. Kožucha 8 
Telefón: +421 53 4427 765