D.A.N


Čo to znamená? 

Divers Alert Network, alebo v zahraničí často používaná skratka DAN, je medzinárodná, nezárobková členská organizácia pre bezpečnosť pri potápaní a svoje členské príspevky využíva výlučne k zaisteniu a rozšíreniu služieb pre svojich členov. Voľný preklad spojenia týchto troch slov - Divers Alert Network znamená niečo ako "Alarmová informačná sieť pre potápačov".

DAN bol založený v roku 1980 v Amerike, jeho hlavné sídlo je v lekárskom centre univerzity Duke v Durhame v Severnej Karolíne a pracuje s cieľom dosiahnuť bezpečnejšie potápanie pre každého športového potápača. V ponímaní predstaviteľov DAN-u znamená pojem "bezpečnosť potápania" komplexnú činnosť predstavujúcu spojenie prevencie nehôd, vyučovania záchrany a jej samotné vykonávanie.

Hlavné sídlo DAN pre Európu je v meste Roseto v Taliansku a jeho prezident je Prof. Dr. Alessandro Marroni. DAN sa rozšíril nielen do krajín na západ od nás ako sú Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko ale sa nachádza napr. aj v Chorvátsku a Slovinsku.

Ako sa možno stať členom DAN Europe a vzťah k poisteniu

Poplatok nie platba za poistku ale ako členský poplatok do organizácie DAN, teda poistenie je jednou zo súčastí členských výhod v DAN-e.

Najnižší ročný členský príspevok pre jednotlivcov je 65,- Euro pre DAN Basic Membership (viď prehľad plnenie poistenia). Poistené môžu byť aj skupiny (potápačské kluby a školy) s ročným členským príspevkom až 1033,- Euro.

Pre jednotlivé členské poplatky je odstupňované aj plnenie poistenia a je ho možno vidieť na origináli informačného skladacieho formulára poistných informácií DAN Europe (Application/Renewal Form), ktorý môžem na požiadanie zaslať. Poistenie kryje: - Dopravu sanitkou, pobyt v nemocnici a hyperbarické ošetrenie - Náklady na expertov potápačskej medicíny v súvislosti s núdzovým ošetrením - Extra náklady na hotel a lietadlo v dôsledku potápačskej nehody a dlhšieho núteného pobytu - Stratu potápačskej výstroje stratenej na mieste nehody z príčin núdzovej prepravy - Trvalú invaliditu a smrť V prípade vyššieho členského sú kryté aj náklady v súvislosti s - Civilnými záväzkami tretím osobám - Právnou obranou - Právnymi radami v súvislosti s potápaním medzinárodnom meradle - Denným odškodňovacím príspevkom pri pobyte v nemocnici po nehode

Limitovanie krytia nehôd pre držiteľov členských kariet DAN 

Poistné nebezpečie je považované za akúkoľvek nehodu vyplývajúcu z násilia a externých príčin ktoré vyústili do objektívne posúditeľného osobného poranenia z výsledkom smrti, trvalej invalidity alebo dočasnej neschopnosti. Poistené je vykonávanie podvodných aktivít s dýchacím prístrojom alebo bez neho, s dôvodu športu, profesionálnych a vedeckých aktivít. Krytie je rozšírené na fotografovanie pod vodou a preteky lovu rýb a zahŕňajúce náhrady škôd v bazénoch, pokiaľ sa týkali potápačských aktivít. Krytie je rozšírené aj na akýkoľvek typ prístroja alebo dýchacej zmesi použitej pre dýchanie pod vodou. Krytie je celosvetovo platné. Vylúčené z krytia: profesionáli ktorých potápačské aktivity sa týkajú výlučne lovu korálov. Osoby nad 75 rokov. Osoby trpiace na alkoholizmus, závislosť na drogách, schizofréniu, depresívne poruchy, paranoidné stavy, infarkty myokardu, hernie akéhokoľvek typu, ruptúry podkožných šliach.

Professional a Club Memberships 

pokrýva všetky formy kurzov, potápačských kurzov pre handicapované osoby, a/alebo organizované potápanie so sprievodcom, skúšky, výskum na vedeckom a technickom poli a dobrovoľné civilné ochranárske aktivity. Krytie je rozšírení na: potápanie s použitím všetkých foriem pomocných zariadení alebo miešaných plynov pre dýchanie pod vodou, individuálnej civilnej zodpovednosti inštruktorov, asistentov inštruktorov, podvodných sprievodcov pracujúcich pre členské školy DAN Europe (Club Membeship). Krytie je celosvetovo platné. Účastníci kurzov, potápači zúčastňujúci sa vedeckých / technických potápačských aktivít, členovia potápačských klubov a zákazníci potápačských centier sú považovaní za tretích účastníkov vo vzťahu k členskej organizácii a medzi nimi. Inštruktori, asistenti inštruktorov, sprievodcovia pod vodou tvoriaci časť poistenej potápačskej školy alebo klubov sú považovaní ako tretí účastníci vo vzťahu k členskej organizácii a medzi nimi. Z administratívnych dôvodov, členovia meniaci pôsobisko ako inštruktori potápania, asistenti inštruktorov alebo sprievodcovia pod vodou v USA a Kanade musia predtým informovať DAN Europe.Poslanie DAN-u

Divers Alert Network je "nezárobková" organizácia, existujúca za účelom poskytovania odborných medicínskych informácií a rád pre potápačskú verejnosť. 

  1. Historická a primárna funkcia DAN-u je poskytovanie záchranných a núdzových rád a asistencia pri potápačských nehodách pod vodou, práca na prevencii potápačských nehôd a podpora bezpečnosti potápania. 
  2. Podporuje potápačský výskum a výcvik najmä smerom k zlepšovaniu a zdokonaľovaniu bezpečnosti potápania, lekárskeho ošetrenia a prvej pomoci. Potretie sa DAN snaží poskytovať primárne, presné, aktuálne a nezaujaté informácie potápačskej verejnosti, týkajúce sa bezpečnosti potápania.

Čo poskytuje členstvo v DAN-e? 

Osobnú členskú kartu DAN s "horúcou linkou" (+41-1-14 14) pre potápačské nehody a všeobecnú lekársku pomoc. - Špeciálne rozsiahle poistné ponuky pre potápačov a učiteľov potápania, vrátane povinného poistného ručenia. - Organizáciu dopravy k najbližšiemu medicínskemu hyperbarickému liečebnému centru a lekársky zabezpečenému transportu domov, bez potreby úhrady nákladov. - Travel Assist, cestovná pomoc pri všetkých zdravotných a iných núdzových situáciách. - DAN Family Assist (pri doplatku poistenia o 10,50 Euro)- cestovná pomoc pre členov rodiny (Poistenec sa však musí v čase poistnej udalosti nachádzať min. 80 km od miesta bydliska). - Telefonickú poradenskú službu a nehodový manažment prostredníctvom svojich potápačských medicínskych špecialistov, 24 hod. denne, 7 dní v týždni a 365 dní do roka, cez celosvetovú sieť s uzlovými telefónnymi centrálami. - Predplatné viacjazyčného časopisu "Alert Diver" s najnovšími informáciami o potápačskej medicíne a potápačskej bezpečnosti.

Členom DAN-u je sa možno stať nasledovne:

  • Možnosti platby členstva sú šekom, bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Vyplní sa osobná časť prihlasovacieho/obnovovacieho formulára (Application/Renewal Form), zaškrtne sa ako chcete byť u DAN-u poistený, akou menou platíte a koľko, akým spôsobom budete platiť. Do rámčeka v pravom dolnom rohu - (For DAN Sponsors only) vpíšte číslo 38349. V prípade šekovej platby sa šek priloží k vyplnenému formuláru a zašle na adresu DAN - DAN Europe P.O. Box DAN, 64026 Roseto, Italy. V prípade platby bankou na "Bank of Valetta - Naxar Road - St. Gwann - Malta" (číslo účtu je na formulári podľa druhu peňažných prostriedkov), zafaxujete formulár spolu s kópiou platby z banky na číslo uvedené v pravom hornom rohu formulára (+39 085 8930050) alebo to pošlete poštou na vyššie uvedenú adresu (nevýhoda je dlhšie čakanie na poisteneckú zmluvu s členskou kartou). Platenie kartou je časovo výhodnejšie (aké karty je možné použiť vidieť s formulára) kde vyplníte príslušné kolónky a zafaxujete alebo pošlete formulár poštou. Ak platíte kartou, je možné formulár poslať aj cez Webový formulár z ich internetovej stránky:
  •  http://www.daneurope.org,
  • e-mail: mail@daneurope.org

O cca dva týždne obdržíte poštou obálku spolu s ID kartou člena DAN, poisťovacou zmluvou a inými materiálmi.

Krytie civilného ručenia voči tretím osobám

Na základe žiadostí o náhrady za škody ktoré neúmyselne spôsobila tretiemu, ručí spoločnosť za platenie súm poistencom ako hlavný ručiteľ v zmysle zákona. Ako tretí neplatia: a) Manžel / ka, rodičia a deti poisteného a iní členovia rodiny alebo iné osoby žijúce v spoločnej domácnosti b) Ak poistený nie je fyzická osoba, zákonný zástupca, neobmedzene ručiaci spoločník, správca a osoby ktoré sú vo vzťahu k tomuto popísané v bode a).

Krytie je zahŕňa aj škody vzniknuté: - v bazénoch ak vznikli v súvise aktivít pod vodou - počas plnenia potápačských fliaš kompresorom alebo technikou prepúšťania (činnosť plnenia fliaš vychádzajúca s verejných komerčných aktivít nie je krytá).

Krytie právnej obrany

Individuálne poistenie

Poistenie kryje civilné, trestné alebo administratívne spory alebo procedúry poisteného člena, vyplývajúce z faktov potápačskej aktivity vo všeobecnosti ale aj pre inštruktorov, asistentov inštruktorov a sprievodcov pri potápaní.

Aktivácia krytia právnej obrany

Nehoda musí byť hlásená na DAN Europe do 15 dní od dátumu výskytu alebo keď sa o nej člen dozvie. Akýkoľvek právny akt alebo jeho vyrozumenie musí byť zaslaná na DAN Europe do 5 dní od jeho vykonania.

Oprávnenia Individuálne a pre organizácie

Krytie je platné celosvetovo pre obyvateľov a ľudí bývajúcich v krajinách spadajúcich do oblastí kompetencie DAN Europe: európske krajiny, krajiny Stredozemného mora, krajiny Červeného mora, Etiópia, Kénia a republika Maledivy.

Iné poistky

Člen musí písomne informovať DAN Europe o existencii následných poistení z akýchkoľvek poistných zmlúv pokrývajúcich tie isté nebezpečia.

Komunikácia o nehode

Nehoda musí byť hlásená na DAN v čase do troch dní od jej uvedomenia si. Hlásenie o nehode musí obsahovať: miesto, deň, čas a príčinu so sprievodným lekárskou správou.

DAN Travel Assist

je celosvetovo platný akonáhle je člen vzdialený najmenej 80 km od miesta bydliska. Maximálne krytie je do výšky 100.000,- Euro. Zdravotné náklady sú kryté len pri cestách do zahraničia. Maximálne krytie pre nepotápačské zdravotné náklady sú do výšky 8.000,- Euro (2.600,- Euro ak nie je požadovaná hospitalizácia). Všetky náklady nad 100 Euro sú kryté. Služby nevykonávané priamo DAN Travel Assist-om nie sú uhrádzané. Ďalšie informácie sú uvedené v origináli informačného skladacieho formulára poistných informácií DAN Europe, ktorý je si možno u mňa vyzdvihnúť alebo bezplatne obdržať. V prípade už existujúcej choroby, je treba zavolať na DAN a objasnenie si problému pred vycestovaním.

Údaje máp
Údaje máp ©2017 Google
Údaje mápÚdaje máp ©2017 Google
Údaje máp ©2017 Google
Mapa
Satelitné

Kontaktujte nás

OK DIVERS

Spišská Nová Ves
Ing. Kožucha 8 
Telefón: +421 53 4427 765